Algemene voorwaarden Caravandeal

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door Recreatiecentrum Breebos nv, Rijfra nv, De Laak nv, Parador Groep bv, Paresta bv (hierna genoemd: Caravandeal) uitgebracht en alle overeenkomsten die Caravandeal met een koper aangaat. Onder koper wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die van Caravandeal een offerte of aanbieding ontvangt en/of met haar een overeenkomst aangaat, in de ruimste zin des woords en op welke wijze dan ook.

1.2
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3
Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn op een offerte en/of overeenkomst, dan zijn zij ook zonder nadere toepassingsverklaring van toepassing op alle nieuwe of daaruit voortvloeiende offertes en/of overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling(en) in acht zullen worden genomen.

1.5
Algemene (inkoop-)voorwaarden die door koper worden gehanteerd zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk op voorhand schriftelijk door Caravandeal is ingestemd.

1.6
Caravandeal behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7
Caravandeal is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met koper gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.8
Caravadeal is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Koper geeft nu voor alsdan toestemming daarvoor.

1.9
Iedere communicatie tussen Caravandeal en koper kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door Caravandeal opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door koper.

1.10
In het kader van deze Algemene Voorwaarden wordt onder “chalet” verstaan een mobiele stacaravan, een mobiel chalet, een mobiele bungalow, een tuinhuisje en/of op maat gemaakte toebehoren.

Artikel 2 – Offerte en Overeenkomst

2.1
Alle offertes van Caravandeal zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door of namens koper verstrekte gegevens. Offertes hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld, waarna ze komen te vervallen en er geen beroep meer op gedaan kan worden.

2.2
Indien de aanbieding of offerte door koper wordt geaccepteerd, dan komt een aankoopovereenkomst tussen partijen tot stand, nadat de aankoopovereenkomst ten behoeve van het chalet of de stacaravan (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘chalet’) door zowel koper als Caravandeal is ondertekend.

2.3
De offerte, aankoopovereenkomst kunnen één of meerdere bijlagen bevatten. Deze bijlagen vormen een onlosmakelijk deel met de offerte, aankoopovereenkomst. Door ondertekening van de aankoopovereenkomst gaat koper derhalve ook akkoord met de inhoud van de bijlagen.

2.4
Wijzigingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk tussen partijen tot stand te komen, alvorens zij hun werking krijgen. De aan de wijziging verbonden meerkosten zullen aan koper extra in rekening worden gebracht.

 

Artikel 3 – Levertijd

3.1
De door Caravandeal opgegeven leverdatum geldt slechts bij benadering en heeft nimmer te gelden als uiterlijke termijn.

3.2
Overschrijding van de afleverdatum, door welke oorzaak dan ook, zal de koper nimmer het recht geven op schadevergoeding, beëindiging of niet-nakoming van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst of enige nadere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Caravandeal. Fouten van al dan niet door Caravandeal ingeschakelde derden kunnen uitdrukkelijk niet aan Caravandeal toegerekend worden.

 

Artikel 4 – Transport, Aflevering, Plaatsing en Installatie

4.1
Het transport van het chalet is niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij partijen dat schriftelijk overeen zijn gekomen. Onder transport wordt verstaan het vervoeren van het chalet over de openbare weg tot de plaats van aflevering op het in de orderbevestiging genoemde afleveradres.

4.2
Indien het transport in de overeenkomst is inbegrepen, maar het chalet op een ander adres afgeleverd dient te worden dan het in de aankoopovereenkomst genoemde afleveradres, dan kunnen aanvullende kosten in rekening gebracht worden. Aflevering vindt plaats op het parkeerterrein van het terrein waar het chalet geplaatst zal worden of op een daarmee vergelijkbare plaats.

4.3
Plaatsing van het chalet door Caravandeal is niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij partijen dat schriftelijk tevoren zijn overeengekomen. Onder plaatsing wordt verstaan het verplaatsen van het chalet van de plaats van aflevering naar de daadwerkelijke standplaats van het chalet.

4.4
Koper dient er voor zorg te dragen dat de standplaats op zijn kosten volledig is geprepareerd.

4.5
Indien de kosten van plaatsing aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk is als gevolg van de wijze waarop het chalet geplaatst moet worden of als gevolg van een niet of onjuiste preparatie, dan kunnen aanvullende kosten in rekening gebracht worden.

4.6
Installatie van het chalet is niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij partijen dat schriftelijk tevoren overeen zijn gekomen. Onder installatie wordt verstaan het aansluiten van het chalet op alle voorzieningen en het daarmee gebruiksklaar maken van het chalet.

4.7
Indien Caravandeal enkel het transport van het chalet verzorgt, dan gaan rekening en risico van het chalet over op het moment dat het chalet wordt afgeleverd. Ingeval het chalet na aflevering ook door Caravandeal wordt geplaatst, dan gaan rekening en risico van het chalet op koper over op het moment dat het chalet is geplaatst, ook indien Caravandeal tevens de installatie van het chalet verzorgt. Ingeval plaatsing van het chalet door omstandigheden die niet aan Caravandeal toegerekend kunnen worden op een andere dag plaatsvindt dan de dag van aflevering, dan gaan rekening en risico reeds bij aflevering op koper over.

4.8
Tenzij anders is overeengekomen, is koper verplicht het chalet direct na gereedkomen in ontvangst te nemen, ongeacht de afgesproken afleverdatum. Uitstel van aflevering op verzoek van koper kan slechts geschieden met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Caravandeal. Uit dit uitstel eventueel voor Caravandeal voortvloeiende kosten en verliezen zijn volledig voor rekening van koper. De door Caravandeal ter zake te verstrekken kostenopgave is voor koper bindend.

4.9
Indien Caravandeal door koper niet in de gelegenheid wordt gesteld om het chalet te leveren, dan wordt aflevering geacht te hebben plaats gevonden op het moment dat Caravandeal aan koper kenbaar heeft gemaakt dat het chalet voor aflevering gereed staat. Het chalet is vanaf dat moment voor rekening en risico van koper.

4.10
Koper dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij tijdig over de voor de aflevering, plaatsing en installatie benodigde vergunningen en goedkeuringen beschikt. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de eisen van overheidswege, dan wel nutsbedrijven, dan wel eventuele derden, zoals campinghouders, welke gesteld worden aan het chalet als gevolg van de plaatsing en installatie.

 

Artikel 5 – Verkoop met inkoop

5.1
Indien door Caravandeal een gebruikt chalet of een andere zaak van koper wordt ingekocht op basis van informatie van koper, zonder dat Caravandeal het gebruikte chalet of de andere zaak heeft geïnspecteerd, komt de inkoopovereenkomst tot stand op basis van de door koper opgegeven gegevens. De inkoopovereenkomst is de overeenkomst waarin de inkoop van een chalet of andere zaak door Caravandeal van koper staat beschreven. De inkoopovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de in artikel 2 van deze voorwaarden bedoelde overeenkomst.

5.2
Indien bij de feitelijke aflevering van het gebruikte chalet of een andere zaak door Caravandeal wordt geconstateerd dat de ingekochte zaak afwijkt van de door koper verstrekte gegevens en/of er gebreken geconstateerd worden, die niet of niet in zodanige mate bij Caravandeal bekend waren, dan behoudt Caravandeal zich het recht voor de kosten tot herstel van deze gebreken en de eventuele waardevermindering als gevolg van deze gebreken aan koper door te belasten. Deze herstelkosten en/of waardevermindering worden verrekend met de door Caravandeal aan koper te betalen of te verrekenen inkoopprijs.

5.3
Caravandeal behoudt zich te allen tijde het recht voor de inkoopovereenkomst te ontbinden, indien het gebruikte chalet afwijkt van de door koper verstrekte gegevens. Het ontbinden van de inkoopovereenkomst tast de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden niet aan, ook niet indien de inkoopovereenkomst onderdeel uitmaakt van die overeenkomst.

5.4
Indien koper als gevolg van de verlaging van de inkoopprijs of de ontbinding niet in staat is de door hem met Caravandeal overeengekomen koopprijs voor de nieuwe caravan of andere zaak te voldoen, dan kan koper de koopovereenkomst van de nieuwe caravan of andere zaak annuleren binnen 7 dagen nadat koper bekend is geworden met de verlaagde inkoopprijs of ontbinding van de inkoopovereenkomst. Annulering geschiedt met inachtname van hetgeen is bepaald in artikel 8 van deze voorwaarden.

5.5
Indien koper in afwachting van de aflevering van het nieuwe chalet of een andere zaak het oude blijft gebruiken, wordt het oude chalet of de andere zaak eerst eigendom van Caravandeal nadat de feitelijke levering daarvan aan Caravandeal heeft plaatsgevonden. Eerst dan wordt Caravandeal de inkoopprijs aan koper verschuldigd. Zolang feitelijke levering nog niet heeft plaatsgevonden en/of de koper het chalet en/of de andere zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor rekening en risico van koper.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud, Recht van opstal, Retentierecht

6.1
Een chalet en/of andere zaak gaat pas in eigendom op koper over indien koper volledig heeft voldaan aan al haar verplichtingen jegens Caravandeal uit hoofde van enige overeenkomst door Caravandeal met koper gesloten. Ook al is de eigendom van een chalet en/of andere zaak nog niet op koper overgegaan, te gelden heeft dat rekening en risico wel bij koper liggen vanaf het moment van aflevering. Koper is onder andere verplicht de noodzakelijke kosten van onderhoud te voldoen.

6.2
Koper is verplicht het chalet en/of de andere zaak vanaf het moment van aflevering op zijn kosten te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal, storm - en enige andere schade, en wel op die wijze dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden. Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan eventuele aanspraken op haar verzekeraar uit hoofde van de verzekeringen als in voorgaande bepaling bedoeld, voor zover betrekking hebbende op een chalet en/of andere zaken, aan derden in pand te geven of tot zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te verstrekken.

6.3
Koper mag het chalet en/of de andere zaak zolang Caravandeal zich de eigendom daarvan voorbehoud niet overdragen, verzwaren met enig recht, in (onder)verhuur geven of anderszins aan een derde in gebruik geven en ook mag hij het chalet en/of de andere zaak niet vervoeren of verplaatsen.

6.4
Indien een chalet door Caravandeal is afgeleverd, ondanks dat de koopprijs nog niet geheel is voldaan, dan behoudt Caravandeal zich naast het eigendom ook het recht voor afgifte van de sleutel van het chalet op te schorten tot koper al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen. Alsdan gaan rekening en risico van het chalet wel reeds over op het moment dat het chalet is afgeleverd, met inachtname van hetgeen is bepaald in artikel 4.6 en 4.7 van deze voorwaarden.

6.5
Zolang het chalet onder het eigendomsvoorbehoud van Caravandeal valt, kan het niet geïnstalleerd en gebruiksklaar gemaakt worden en is het verboden het chalet aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen.

6.6
In het geval koper eigenaar is van de grond waar het chalet op wordt geplaatst, dan dient koper op eerste verzoek zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van Caravandeal.

 

Artikel 7 – Prijzen, facturatie en betaling

7.1
De prijzen, zoals vermeld in de offertes en overeenkomsten zijn steeds gebaseerd op prijzen, kosten en regelgeving, zoals die waren op het moment van het uitbrengen van de offerte dan wel het aangaan van de overeenkomst. Caravandeal behoudt zich het recht voor wijzigingen in componenten van de totaalprijs die tot een stijging van de totaalprijs leiden aan koper door te belasten.

7.2
De door Caravandeal in haar offertes en overeenkomsten genoemde prijzen zijn steeds gesteld in de Euro tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en steeds inclusief omzetbelasting (btw) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen.

7.3
De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

7.4
Caravandeal heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of een haar conveniërende zekerheidstelling te verlangen van koper. Koper dient op eerste verzoek hieraan gehoor te geven. Indien koper hier geen gehoor aan geeft, dan behoudt Caravandeal zich het recht voor uitvoering van alle overeenkomsten die zij met koper heeft gesloten, op te schorten.

7.5
Koper is uitdrukkelijk niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook op Caravandeal.

7.6
Indien koper de betalingstermijn van de factuur heeft overschreden, komt ieder recht op korting, voor zover deze korting vooraf uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is, te vervallen en heeft Caravandeal, zonder dat daartoe enige sommatie of nadere ingebrekestelling is vereist, het recht koper een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur in rekening te brengen, zulks tot aan de dag der algehele voldoening van de factuur, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt gerekend, één en ander onverminderd de verder aan Caravandeal toekomende rechten.

7.7
Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd, in ieder geval waarin Caravandeal zich ter zake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan haar toekomende bedragen, van de hulp van een of meerdere derden heeft verzekerd. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen.

7.8
Voor zover koper niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Caravandeal aanspraak op een vergoeding ter zaken buitengerechtelijke kosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 8 – Annuleren, ontbinden en opschorten overeenkomst

8.1
Op verzoek van koper kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden, maar enkel indien Caravandeal uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de annulering. Bij het annuleren van de opdracht blijft koper aan Caravandeal te allen tijde een vergoeding verschuldigd van 10% van het in de aankoopovereenkomst genoemde totaalbedrag inclusief BTW, zulks onverminderd het recht van Caravandeal op vergoeding van de volledige schade die zij als gevolg van de annulering lijdt.

8.2
Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde (schade)vergoeding niet binnen 14 dagen na opgave daarvan wordt voldaan, dan vervalt het recht op annulering en wordt de overeenkomst gehandhaafd.

8.3
Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit enige met Caravandeal gesloten overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, mocht voortvloeien of Caravandeal reden heeft om aan te nemen dat koper niet behoorlijk of niet tijdig zal voldoen aan enige verplichting die uit hoofde van een tussen haar en koper gesloten overeenkomst op koper rust, wordt koper geacht van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Caravandeal gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van iedere met koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende verklaring, zulks zonder dat Caravandeal tot enige schadevergoeding gehouden is, alles onverminderd de verder aan Caravandeal toekomende rechten, alsmede het recht op volledige schadevergoeding.

8.4
In geval van een niet toerekenbare tekortkoming is Caravandeal gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat daardoor voor koper een recht op ontbinding, schadevergoeding of enig ander recht ontstaat.

8.5
Indien de niet toerekenbare tekortkoming als blijvend moet worden beoordeeld kan Caravandeal de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring aan koper, zonder dat daarvoor voor koper een recht op schadevergoeding jegens Caravandeal ontstaat.

 

Artikel 9 – Garantie

9.1
Caravandeal geeft koper één jaar garantie op het chalet dat nieuw van de fabriek afkomt met uitzondering van de apparatuur in het chalet. Voor die apparatuur geldt de fabrieksgarantie van de betreffende leveranciers van de apparatuur. Op chalets die niet nieuw van de fabriek afkomen, wordt geen garantie gegeven, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

9.2
De garantie vervalt indien:
– het defect niet binnen 10 dagen na ontdekking daarvan door koper of binnen 10 dagen nadat koper met het defect bekend is geworden, schriftelijk bij Caravandeal wordt gemeld;
– het defect een gevolg blijkt te zijn van opzet of schuld aan de zijde van koper;
– het defect het gevolg is van een gebrek aan onderhoud of onjuist onderhoud van het chalet;
– een ander dan Caravandeal reparaties of andere werkzaamheden aan het chalet heeft uitgevoerd, ongeacht of het mankement wordt veroorzaakt door die reparaties of werkzaamheden;
– koper op het moment waarop het mankement ontstaat en/of dit wordt gemeld, enige verplichting die hij jegens Caravandeal heeft niet of niet tijdig is nagekomen.

9.3
De garantie wordt enkel verstrekt aan koper en geldt niet voor een opvolgende rechtverkrijgende.

 

Artikel 10 – Gebreken

10.1
Koper is verplicht om eerst na aflevering en vervolgens na plaatsing het chalet te controleren op beschadigingen en op eventuele afwijkingen van hetgeen uit de koopovereenkomst voortvloeit. Van gebreken die alsdan geconstateerd worden, dient direct melding gemaakt te worden aan de aanwezige medewerker van Caravandeal. Indien geen medewerker van Caravandeal aanwezig is, dan dient koper de gebreken binnen 48 uur na aflevering schriftelijk aan Caravandeal kenbaar te maken.

10.2
Indien na plaatsing en ingebruikname van het chalet mocht blijken van gebreken die niet eerder ontdekt konden worden, dan dienen deze gebreken binnen 10 dagen na het moment van ontdekking of binnen 10 dagen nadat koper met de gebreken bekend is geworden, schriftelijk aan Caravandeal kenbaar gemaakt te worden.

10.3
Reclamaties ten aanzien van door Caravandeal verrichte reparaties of andere door Caravandeal geleverde goederen of diensten dienen eveneens binnen 10 dagen na het moment van ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Caravandeal gemeld te worden.

10.4
Indien koper niet tijdig melding maakt van het gebrek, dan vervallen alle aanspraken en rechten van koper jegens Caravandeal en wordt het (af)geleverde beschouwd als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper te zijn aanvaard en vervallen alle rechten die koper zich jegens Caravandeal kan laten gelden.

10.5
Geconstateerde gebreken geven koper niet het recht enige verplichting jegens Caravandeal op te schorten of de koopovereenkomst op welke wijze dan ook te beëindigen.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1
Caravandeal is niet aansprakelijk voor enige schade die koper lijdt, direct of indirect, behoudens in geval sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Caravandeal.

11.2
Indien Caravandeal aansprakelijk is voor schade aan de zijde van koper, dan heeft te gelden dat Caravandeal enkel aansprakelijk is voor directe schade en niet voor enige andere schade, zoals indirecte schade of gevolgschade.

11.3
De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ter hoogte van de helft van de aanschafprijs.

11.4
Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Caravandeal overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan wordt nimmer een hogere schadevergoeding uitgekeerd, dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Caravandeal wordt uitgekeerd.

11.5
Voor het geval Caravandeal aansprakelijk wordt gesteld door derden met betrekking tot de door Caravandeal aan koper verstrekte offerte en/of met betrekking tot enige met koper aangegane koopovereenkomst, om wat voor reden dan ook, dan vrijwaart koper Caravandeal hierbij van die aanspraken.

 

Artikel 12 – EPB eisen niet van toepassing

12.1
Caravandeal wijst erop dat het chalet niet voldoet aan de EPB eisen.

12.2
Indien de koper wenst dat het chalet wel voldoet aan de EPB eisen, dan worden daarvoor meerkosten in rekening gebracht.

 

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

13.1
Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

13.2
Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en/of met Caravandeal gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Caravandeal.